Polityka prywatności

Wersja PDF: https://klinikalaperla.pl/wp-content/uploads/2018/09/Polityka-prywatno%C5%9Bci.pdf


Polityka prywatności dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych


w LaPerla sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (RODO), LA PERLA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Warszawie (02-502), ul. Łowicka 21B/1, NIP: 5272525400, REGON:

14073596000000, KRS: 0000266413, działająca jako Administrator Pani / Pana danych

osobowych, niniejszym informuję, iż:


1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub ewentualnie na podstawie

dobrowolnie udzielonej zgody.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) realizacji umowy;

b) wypełniania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

c) w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane tylko

na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody w zakresie i celu określonym w treści tej

zgody.

3. Administrator informuje, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami

RODO oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator przeprowadził

audyt ochrony danych osobowych oraz wprowadził w życie i stosuje organizacyjne i

techniczne (w tym informatyczne) rozwiązania zapewniające należytą ochronę i

bezpieczeństwo danych osobowych.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres

niezbędny do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane, chyba, że okres ten

wprost wynika z zawartej umowy lub klauzuli informacyjnej (np. klauzuli o wyrażeniu

zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego).

5. Informujemy, iż przysługują Panu/Pani prawa:

a) dostępu do danych osobowych, a także uzyskania ich odpisów / kopii;

b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe

lub niekompletne;

c) żądania usunięcia danych osobowych, (prawo do bycia zapomnianym), w przypadku

gdy:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny

sposób przetwarzane,

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych

osobowych,

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych

osobowych, zaś nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

wynikającego z przepisów prawa;


d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której

dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do

czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora

są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;


e) przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą,

której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są

następujące przesłanki:

 zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez

Administratora,

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez

stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec

tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której

dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy

osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.


6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w każdym czasie

przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie takie nie ma wpływu na

zgodne z prawem przetwarzanie danych, które zaistniało przed cofnięciem zgody.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani

danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,

której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma

charakter dobrowolny.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między

stronami umowa.

10. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany. Za wyjątkiem

zapisów dotyczących plików Cookies, o czym mowa w ustępie 13. oraz zgody udzielonej

wprost, dane osobowe nie będą profilowane.

11. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych

osobowych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani


skontaktować z Administratorem drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną,

pisząc na adres poczty e-mail: biuro@la-perla.pl oraz z Inspektorem Ochrony Danych

Osobowych pod adresem: kancelaria@pikala.pl.

12. Strona internetowa prowadzona przez Administratora może korzystać z narzędzia Google

Universal Analytics. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony

prywatności, które dostępne są pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/.

Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google Universal Analytics, zgodnie z

instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

13. W zakresie plików cookies Administrator informuje, iż pliki cookies to niewielkie

informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze

Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Strona internetowa

prowadzona przez Administratora może wykorzystywać pliki cookies w celu

rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika i zapamiętania jego ostatnich

ustawień. Stosowane pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w

czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu (w tym

poprzez zaproponowanie treści potencjalnie intersujących użytkowania). Strona

internetowa prowadzona przez Administratora może wykorzystywać pliki cookies

podmiotom trzecim (Google AdWords, Google Analytics) w celach statystycznych oraz

reklamowych. To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na

jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach

swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu

Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies. Wyłączenie plików

cookies może spowodować, niedogodności w korzystaniu ze strony internetowej.

Administrator informuje, iż dane osobowe zawarte w plikach cookies oraz utworzone na

podstawie aktywności na stronie internetowej Administratora mogą podlegać

profilowaniu, tak aby jak najbardziej dopasować treść wyświetlaną na stronie do

Pana/Pani preferencji jak również zapamiętywać bieżącą aktywność zakupową (np.

produkty w koszyku) oraz podjąć oczekiwane działania marketingowe.

14. Administrator informuje, iż na terenie zakładów pracy, w siedzibie, oddziałach oraz

ewentualnych innych miejscach, możliwe jest korzystanie z tzw. monitoringu

przemysłowego, który prowadzony jest dla celów zapewnienia bezpieczeństwa życia,

zdrowia i ochrony mienia pracowników i klientów oraz wszelkich osób trzecich.

Monitoring nie utrwala wykonywanych zabiegów i nie rejestruje sfery intymnej Klientów.

Infrastruktura służąca do prowadzenia monitoringu zapewnia wysoki standard ochrony

danych osobowych, nagrania zaś kasowane są po 30 dniach od daty zapisu, chyba że ich

zabezpieczenie jest niezbędne dla realizacji uprawnień lub obowiązków wynikających z

odrębnych przepisów prawa.

15. Administrator oświadcza, iż na terenie zakładu pracy oraz we wszelkich miejscach, gdzie

przechowywane są dane osobowe, stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa ochrony

przeciwpożarowej. Wszystkie miejsca, w których znajdują się jakiekolwiek dane

osobowe, są miejscami odpornymi na zalanie, zniszczenie, czy utratę danych.